Roedd EVA Cymru yn ganlyniad i sawl trafodaeth ar gyfryngau cymdeithasol, gan ychydig o selogion cerbydau trydan angerddol sy’n byw yng Nghymru, am gerbydau trydan a seilwaith gwefru yng Nghymru. Roedd gan bob un ohonom brofiad gwahanol o yrru cerbydau trydan, o rai a oedd wedi bod yn eu gyrru ers yr oedd yn bosibl gyntaf yn y 2010au cynnar, i fabwysiadwyr diweddar, a’r rhai a oedd yn gyrru pellteroedd hir yn rheolaidd a rhai yn achlysurol yn unig.

Roeddem i gyd yn ymwybodol bod Cymdeithasau Cerbydau Trydan (EVAs) wedi’u sefydlu yn Lloegr, yr Alban ac Iwerddon, ond nid oedd yr un ohonynt wedi bod yng Nghymru, lle’r oeddem i gyd yn teimlo bod gyrwyr cerbydau trydan yn cael eu tangynrychioli, ac yn dioddef o ddarpariaeth seilwaith gwefru gwael fel un. canlyniad. Wedi’u calonogi a’u hysbrydoli gan yr EVAs eraill a’r gwasanaethau yr oeddent yn eu darparu i’w haelodau, ac ar ôl sawl cyfarfod a thrafodaeth o bell, sefydlwyd EVA Cymru o’r diwedd ym mis Ionawr 2023 i wella popeth ar gyfer gyrwyr cerbydau trydan yng Nghymru.

Ein Nodau

 1. Cynrychioli buddiannau perchnogion a gyrwyr cerbydau trydan presennol a’r dyfodol ledled Cymru.

 • Bod yn llais cyhoeddus gwybodus ac awdurdodol cerbydau trydan yn y cyfryngau, mewn llywodraeth leol a chenedlaethol, a chyda gweithredwyr pwyntiau gwefru.
 • Cynrychioli buddiannau pob gyrrwr cerbydau trydan plygio i mewn, a chroesawu mewnbwn gan ein haelodaeth, gan gynnwys aelodau preifat a noddwyr corfforaethol.

2. Hyrwyddo ac annog y defnydd eang o gerbydau trydan ledled Cymru.

 • Hyrwyddo’r newid i gerbydau trydan ymhlith defnyddwyr cerbydau nad ydynt yn rhai trydan, a chefnogi a chynrychioli gyrwyr cerbydau trydan yng Nghymru.
 • Cynnig cyngor ar bob agwedd ar gerbydau trydan, darparu canllawiau ac awgrymiadau ar gyfer gyrwyr presennol a darpar yrwyr, yn ogystal â thyfu cymuned rymus o yrwyr cerbydau trydan yng Nghymru.
 • Hyrwyddo a chynnal digwyddiadau/sioeau/arddangosfeydd yn ymwneud â pherchnogaeth cerbydau trydan a gyrru.

3. Gweithio gyda rhanddeiliaid eraill i gyflawni’r nodau hyn.

 • Gweithio, ymgynghori a rhannu arferion gorau gyda gweithgynhyrchwyr a gwerthwyr cerbydau, yr EVAs eraill, llywodraeth Cymru, a gweithredwyr pwyntiau gwefru.

Ein gwerthoedd

Mae EVA Cymru yn credu bod gwerthoedd yn gyrru sefydliad. Dyna pam yr ydym wedi gosod pum gwerth o’r cychwyn cyntaf sy’n adlewyrchu ac yn siapio ein gweithgareddau a diwylliant ein sefydliad.

 • Rydym yn rhoi ein haelodau yn gyntaf. Ein haelodau yw calon ein sefydliad ac rydym yn gweithredu fel llais annibynnol ar eu cyfer.
 • Rydym yn gynhwysol. Rydym yn grŵp amrywiol o yrwyr, ac yn croesawu selogion cerbydau trydan o bob hil, crefydd, rhyw, cefndir, a hunaniaeth i ymuno â ni ar ein cenhadaeth.
 • Rydym yn gydweithredol. Rydym yn ymgysylltu’n gadarnhaol ac yn adeiladol ag eraill i annog y newid i gerbydau trydan.
 • Rydym yn ddibynadwy. Rydym yn gweithio’n agored ac yn dryloyw, gan gynhyrchu gwybodaeth y gall gyrwyr ddibynnu arni.
 • Rydym yn angerddol. Yn anad dim, rydym yn angerddol am gerbydau trydan a’u buddion ac rydym yn ceisio rhannu’r angerdd hwnnw ag eraill.